Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium2-Politologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2SEMPOL Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium2-Politologia
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wstępnego opracowania pracy doktorskiej oraz pisania artykułów naukowych i pozyskiwania grantów badawczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć student pozna podstawowe kwestie związane z metodologią prowadzenia badań, w tym także z :

-Przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy, w tym:

-problemami metodologicznymi związanymi z pisaniem rozprawy doktorskiej

-zasadami prowadzenia kwerendy bibliotecznej

-kwestiami technicznymi dotyczącymi pisania rozprawy doktorskiej

-ochroną własności intelektualnej

-wyborem instytucji będącej przedmiotem analizy w rozprawy doktorskiej

-przygotowaniem wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. III-IV.

Wymagania wstępne - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku Prawo musi posiadać kwalifikacje drugiego stopnia zdobyte w obszarze nauk społecznych z zakresu prawa, administracji lub nauk o polityce, a także kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, a zwłaszcza umiejętność: - dokonywania ogólnej analizy uregulowań prawnych; - formułowania wypowiedzi w języku prawniczym; - dokonywania interpretacji prawniczej z wykorzystaniem podstawowych jej zasad.

Liczba godzin seminarium - 24 godziny.

Metody dydaktyczne - seminarium.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć 13,5 godz. Razem: 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 godz., co

odpowiada 0,96 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13,5 godz., co odpowiada

0,54 pkt ECTS

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków

społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz

argumentacji prawniczej - SD_WG03

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) - SD_WG04

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji

- SD_WK01

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada

umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych - SD_UO01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i

pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie - SD_KK01

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości - SD_KK02

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia

w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; prowadzenia badań w sposób niezależny - SD_KR01

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych - SD_KR02

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa - SD_KO01

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą - SD_KO02

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie rozbudowanego planu i co najmniej jednego rozdziału teoretycznego (lub znaczącej jego części) przygotowywanej rozprawy doktorskiej zaakceptowanych przez opiekuna naukowego; w zakresie współprowadzenia zajęć - uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego lub koordynatora przedmiotu o realizacji zadań przez doktoranta (doktorant przedkłada stosowną kartę oceny wg obowiązującego wzoru); a także uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego w zakresie postępów pracy naukowo-badawczej doktoranta (doktorant przedkłada sprawozdanie wg obowiązującego wzoru).

Zaliczenie na ocenę w skali od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć student pozna podstawowe kwestie związane z metodologią prowadzenia badań, w tym także z :

-Przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy, w tym:

-problemami metodologicznymi związanymi z pisaniem rozprawy doktorskiej

-zasadami prowadzenia kwerendy bibliotecznej

-kwestiami technicznymi dotyczącymi pisania rozprawy doktorskiej

-ochroną własności intelektualnej

-wyborem instytucji będącej przedmiotem analizy w rozprawy doktorskiej

-przygotowaniem wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. III-IV.

Wymagania wstępne - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku Prawo musi posiadać kwalifikacje drugiego stopnia zdobyte w obszarze nauk społecznych z zakresu prawa lub administracji lub nauk o polityce, a także kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, a zwłaszcza umiejętność: - dokonywania ogólnej analizy uregulowań prawnych; - formułowania wypowiedzi w języku prawniczym; - dokonywania interpretacji prawniczej z wykorzystaniem podstawowych jej zasad.

Liczba godzin seminarium - 24 godziny.

Metody dydaktyczne - seminarium.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć 13,5 godz. Razem: 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 godz., co

odpowiada 0,96 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13,5 godz., co odpowiada

0,54 pkt ECTS

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.