Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne4-Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-4ZPRPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne4-Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i/lub współudział w pracach i/lub projektach badawczych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok IV/sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin praktyk zawodowych - 90 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 90 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 10 godz. Razem 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 90 godzin, co odpowiada 3,6 pkt ECTS oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz., co odpowiada 0,4 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania K_U07

- posiada umiejętność biegłego posługiwania się argumentacją i terminologią z zakresu nauk prawnych, a także nauk socjologicznych, ekonomicznych i filozofii w zakresie dotyczącym prowadzonych badań oraz adekwatnego jej stosowania (w zależności od formy i zakresu przygotowywanej prezentacji) – K_U09

- umie przygotować i prezentować ustne wystąpienia z zakresu wybranej dyscypliny naukowej, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz celu prezentacji (wygłoszenie referatu, głos w dyskusji, wygłoszenie wykładu albo prowadzenie zajęć konwersatoryjnych lub ćwiczeniowych) - K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej adekwatnie (tj. w zależności od formy i rodzaju komunikowania się) przekazywać uzyskany zasób wiedzy oraz wyniki własnych badań naukowych - K_K03

- respektuje zasady etycznego i profesjonalnego zachowania, a eksponuje je w toku realizacji zadań dydaktycznych oraz w pracy naukowej poprzez sposób w jaki prezentuje nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji (co najmniej 2 hospitacji) lub/i ocena uczestnictwa w realizacji prac i/lub projektów badawczych dokonana przez kierownika prac bądź kierownika projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.