Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2SEMOW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiazkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV

Wymagania wstępne - Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczosci oraz patologii społecznych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godziny seminarium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 82 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer Warszawa 2019.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

A. Siemasszko (red.) Atlas prezstępczosci 5, Warszawa 2015.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki klasyfikacja nauk, Lublin 1981.

R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz, 2007.

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

M. G. Maxfield, E. Babbie, Basics of research method for criminal justice and criminology,Boston 2016.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1986.

Efekty uczenia się:

K_W11 - zna metody, techniki i narzędzia badań społecznych

K_W14 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej

K_U05 - posiada umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji

K_U09 - ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym

K_U10 - potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać

K_U15 - potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06 - potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie przedłożonych etapowych prac studentów, oraz pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer Warszawa 2019.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

A. Siemasszko (red.) Atlas prezstępczosci 5, Warszawa 2015.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki klasyfikacja nauk, Lublin 1981.

R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz, 2007.

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

M. G. Maxfield, E. Babbie, Basics of research method for criminal justice and criminology,Boston 2016.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1986.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.