Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2WAE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

STUDENT DOSTRZEGA, ANALIZUJE I INTERPRETUJE RÓŻNE ZJAWISKA SPOŁECZNE

Skrócony opis:

- Podstawowe pojęcia i koncepcje ekskluzji i inkluzji społecznej. Pojęcie wykluczenia społecznego.

Pełny opis:

- Podstawowe pojęcia i koncepcje. Pojęcie wykluczenia społecznego.

- Ubóstwo – „główny” problem społeczny. Poglądy i debaty w sprawach ubóstwa.

- Problemy mieszkaniowe, bezdomność jako problem społecznym. Pojęcie,

klasyfikacje rodzajów, geografia i skala zjawiska. Uwarunkowania, konsekwencje,

profilaktyka.

- Patologie społeczne – skala zjawiska, typologie, uwarunkowania, skutki.

- Bezrobocie. Pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki, skala zjawiska, przeciwdziałanie.

-Problem uzależnień (narkomania, lekomania, politoksykomania, uzależnienia od

elektronicznych środków przekazu, hazardu). Kryteria diagnozy, fazy rozwoju

uzależnienia, skala zjawiska, uwarunkowania, skutki. Profilaktyka.

- Przestępczość jako problem społeczny. Wymiar sprawiedliwości jako (pod)system

społeczny.

- Między społeczną ekskluzją a inkluzją. Odwołanie do problematyki zróżnicowania

i nierówności.

Literatura:

Literatura podstawowa

I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

M. Baranowska, I. Wiciak (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Szczytno 2009,

M. Borowski, R. Dobrzeniecki (red.), Patologie społeczne. Wybrane zagadnienia, Płock 2009,

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007,

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004,

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006,

A. Gaberle, Patologia społeczna, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007,

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007.

J. Kurzępa, Młodzież pogranicza- „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Impuls, Kraków 2001,

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006.

B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2004.

K. Laskowska, Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Temida 2, Białystok 1999.

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych- egzamin pisemny

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa- egzamin pisemny

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa- egzamin pisemny

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa- egzamin pisemny

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny- egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.