Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1HPR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Znajomość problemów związanych z (zagadnieniami do kolokwium - listopadowego i styczniowego)

Część I

1. Znaczenie poglądów F. K. v. Savigny dla nauki i nauczania historii prawa.

2. Szkoła historyczna w prawoznawstwie.

3. Źródła powstania prawa w prawie feudalnym.

4. Spisy prawa zwyczajowego w Europie Zachodniej.

5. Leges Romanae Barbarorum. Recepcja prawa rzymskiego. Glosatorzy i postglosatorzy.

6. Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej i nowożytnej Polsce oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

7. Księga elbląska. Postępowanie sądowe.

8. Ordalia w Europie i Polsce.

9. Źródła prawa kanonicznego.

10. Proces rzymsko-kanoniczny jako etap rozwoju procesu cywilnego.

11. Istota procesu inkwizycyjnego.

12. Odmiany procesu inkwizycyjnego.

13. Constitutio Criminalis Carolina.

14. Benedykt Carpzov i jego Practica nova.

15. Prawo niemieckie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej.

16. Korona Królestwa Polskiego. Państwo polskie jako osoba prawna.

17. Zgromadzenia stanowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie.

18. Polski sejm szlachecki: skład, kompetencje, porządek obrad.

19. Fenomen sejmików w RP Szlacheckiej.

20. Statuty Kazimierza Wielkiego.

21. Statut Łaskiego.

22. Formula processus iudiciarii.

23. Apelacja na ziemiach polskich. Powstanie, skład i kompetencje Trybunału Koronnego.

24. Statuty litewskie i ich recepcja w krajach sąsiednich (w tym w Koronie).

25. Prawo rzymskie w statutach litewskich.

26. Cechy feudalnej monarchii absolutnej na przykładzie Francji, Anglii i Rosji.

27. Absolutyzm oświecony. Rozwój prawa. Państwo policyjne. Kameraliści i policyści.

28. Biurokratyczny model administracji wg Maxa Webera. Wykaż na dowolnym przykładzie monarchii absolutnej.

29. Program kodyfikacji prawa a nowożytna doktryna prawa natury.

30. Postulaty humanitarystów w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego.

31. Sprawa Jana Calasa i jej znaczenie dla rozwoju prawa karnego.

32. Cesare Beccaria.

33. Polscy pisarze prawnicy humanitaryści.

34. Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Theresiana, Leopoldina, Josephina, Franciscana.

35. System parlamentarno-gabinetowy w Anglii.

36. Specyfika konstytucji angielskiej. Akty ją tworzące.

37. Rozwój ustroju angielskiego w XIX i XX wieku.

38. Konstytucja USA. Trójpodział władz.

39. Amerykański Bill of Rights i pozostałe poprawki do konstytucji USA.

40. Prawa kardynalne a artykuły henrykowskie.

41. Rada Nieustająca.

42. Trójpodział władz w konstytucji 3 maja.

43. Ustrój społeczny wg konstytucji 3 maja i prawa o miastach.

44. Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego.

45. Projekt kodeksu Stanisława Augusta.

46. Recepcja idei humanitarnych w prawie polskim czasów stanisławowskich.

47. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.

48. Rewolucja francuska i czasy napoleońskie a wyznania.

49. Trójpodział władz wg pierwszej konstytucji francuskiej.

50. Koncepcje ustrojowe konstytucji jakobińskiej.

51. Cezaryzm-bonapartyzm a ustrój.

52. Rada Stanu we Francji od 1799 r.

53. Zarząd terytorialny w rewolucyjnej i napoleońskiej Francji.

54. Ustrój Księstwa Warszawskiego.

55. Sądownictwo w Księstwie Warszawskim. Rada Stanu.

56. Kodeksy napoleońskie.

57. Kodeksy napoleońskie w Polsce.

58. Rozwój prawa cywilnego w XIX w. Zasady prawa cywilnego.

59. Socjalizacja prawa cywilnego w XIX w.

60. Proces mieszany wg napoleońskiego k.p.k.

61. Znaczenie Karty konstytucyjnej dla rozwoju konstytucjonalizmu w Europie.

62. Ustrój Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej.

63. Autonomia Galicji

Część II

64. Pozytywizm prawniczy. Powstanie BGB.

65. Pandektystyka w XIX w.

66. BGB i jego znaczenie w rozwoju prawa cywilnego.

67. ZGB.

68. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w.

69. Źródła prawa cywilnego i karnego obowiązujące na ziemiach polskich w XIX w.

70. Landrecht i Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego.

71. Komisja Kodyfikacyjna II RP – organizacja, rezultaty prac.

72. Mała konstytucja 1919, Konstytucja marcowa, nowela sierpniowa 1926, konstytucja kwietniowa.

73. Administracja w II RP – zasady konstytucyjne. Administracja rządowa wg rozporządzenia z 1928 r. samorząd terytorialny wg ustawy scaleniowej 1933.

74. Ustrój sądów powszechnych w II RP.

75. Ustrój ZSRR na podstawie konstytucji ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji stalinowskiej 1936 i breżniewowskiej 1977.

76. Ustrój państwa faszystowskiego na przykładzie Włoch i Niemiec.

77. Ustrój państwa autorytarnego na przykładzie Polski.

78. Szkoła socjologiczna w prawie karnym. Franz v. Liszt.

79. Polski kodeks karny 1932 r. Przestępstwo i kara.

80. Zasady k.k. z 1932 r. Środki zabezpieczające.

81. Proces mieszany wg polskiego k.p.k. z 1928 r.

82. Kodeks zobowiązań 1933 i kodeks handlowy 1934.

83. Prawo karne a terror w ZSRR w czasach stalinowskich.

84. Prawo karne w Polsce czasów stalinowskich. Akty prawne, skala represji.

85. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej 1945-1946.

86. Kodeks rodzinny 1950 r.

87. Zmiany w organizacji i właściwości sądownictwa w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej.

88. Konstytucja PRL z 1952 r.

89. Organizacja i rezultaty prac Komisji Kodyfikacyjnej PRL z 1956 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.