Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-2KRY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnej przestępczości, czynnikami determinującymi zachowanie przestępne konkretnego sprawcy oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

I Przedmiot kryminologii

II Charakterystyka przestępczości w Polsce

III Etiologia i determinanty przestępczości

IV Geneza przestępczości w ujęciu doktryn kryminologicznych

V Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce

VI Zapobieganie przestępczości

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - 30 godzin wykładu i 10 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu 62,5 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co

odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada

2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz- Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

B. Hołyst, Terroryzm, t.1 i t. 2, Warszawa 2011.

K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2013.

L. Mazowiecka (red.), Ofiary handlu ludźmi, Warszawa 2014.

Z. Lasocik, Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006.

A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław 2006.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

B. Gulla, M. Wysocka - Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.

J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2012.

E. Kowalewska - Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych – K_W12

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa – K_U03

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi – K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (w formie opisowej)

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne (kolokwium). Forma: odpowiedzi opisowe na dwa pytania (każde za 5 pkt) z listy zagadnień podawanych w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Pływaczewski
Prowadzący grup: Magda Olesiuk-Okomska, Paulina Pawluczuk-Bućko, Emil Pływaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Katarzyna Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

I Przedmiot kryminologii

II Charakterystyka przestępczości w Polsce

III Etiologia i determinanty przestępczości

IV Geneza przestępczości w ujęciu doktryn kryminologicznych

V Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce

VI Zapobieganie przestępczości

Pełny opis:

I Przedmiot kryminologii

Pojęcie i działy kryminologii.

Przestępczość, przestępstwo, przestępca i ofiara jako przedmioty badań kryminologicznych.

Kryminologia a inne dyscypliny nauki.

Charakter kryminologii.

II Charakterystyka przestępczości w Polsce

Źródła informacji o przestępczości.

Obraz polskiej przestępczości.

Charakterystyka sprawców przestępstw.

III Etiologia i determinanty przestępczości – cz. I

Wpływ zjawisk i procesów społecznoekonomicznych na przestępczość.

Rola rodziny, szkoły, środowiska pracy w genezie zachowań przestępczych.

IV Etiologia i determinanty przestępczości – cz. II

Rola religii w genezie przestępczości.

Choroby i zaburzenia psychiczne a zachowania przestępcze .

Rola ofiary w genezie przestępstwa.

Pozostałe przyczyny przestępczości.

V Geneza przestępczości w ujęciu doktryn kryminologicznych

Etiologia przestępczości według przedstawicieli kierunku biopsychologicznego.

Etiologia przestępczości według przedstawicieli kierunku socjologicznego.

VI Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce

VII Zapobieganie przestępczości. Rola państwa i społeczeństwa

Pojęcie profilaktyki kryminologicznej, kryminalistycznej, penitencjarnej.

Społeczne formy działalności profilaktycznej.

Rola massmediów w zapobieganiu przestępczości.

Państwowy system zapobiegania przestępczości.

Literatura:

Literatura podstawowa

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz- Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

B. Hołyst, Terroryzm, t.1 i t. 2, Warszawa 2011.

K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2013.

L. Mazowiecka (red.), Ofiary handlu ludźmi, Warszawa 2014.

Z. Lasocik, Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006.

A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław 2006.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

B. Gulla, M. Wysocka- Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.

J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2012.

E. Kowalewska- Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.