Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-2PMP Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty ogólne kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym w szczególności przedstawienie zagadnień związanych z istotą, cechami charakterystycznymi, źródłami, podmiotami prawa międzynarodowego publicznego oraz z jego głównymi obszarami, a także z relacjami między prawem międzynarodowym a prawem krajowym i unijnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godzin wykładu i 40 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 8.

Bilans nakładu pracy studenta –udział w zajęciach 80 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz., egzamin 1 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011,

B. Sonczyk, A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018,

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014,

B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 2001,

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011,

M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008,

M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013,

I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Warszawa 2019,

M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001,

M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA: ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red. nauk.),

I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights, Białystok 2011,

A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014,

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06 - egzamin pisemny, kolokwium, ocena aktywności w trakcie zajęć

K_K02 - ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Kryteria oceniania:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny. Forma: testu oraz jedno pytanie opisowe dla osób zainteresowanych (nieobligatoryjne), aczkolwiek pozwalające uzyskać podniesienie oceny z testu maksymalnie o jeden stopień. Skala ocen: od 2 do 5.

Ćwiczenia: Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach oraz zaliczenie części zdalnej (e-learning). W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach, lub w innej formie uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym (kolokwium). Forma: testu oraz jedno pytanie opisowe dla osób zainteresowanych (nieobligatoryjne) za dodatkowe punkty. W ocenie końcowej uwzględnia się wyniki części zdalnej zajęć (e-learning). Skala ocen: od 2 do 5. Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Anna Drabarz, Tomasz Dubowski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Izabela Kraśnicka, Maciej Perkowski, Iwona Wrońska, Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Maria Cudowska, Anna Drabarz, Izabela Kraśnicka, Maciej Perkowski, Justyna Pierewoj, Iwona Wrońska, Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.