Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PFP Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 40 godzin wykładu i 40 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Kosikowski C. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. I.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Presnarowicz S., B. Sudavićius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

6) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

7) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

8) Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003.

2) Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

3) Ruśkowski E., i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansowego (prawa finansów publicznych), - K_W04

2) zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansowego (prawa finansów publicznych) - K_W08

Umiejętności:

1) potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych w prawie finansowym (prawie finansów publicznych) oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami, K_U01

2) umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa finansowego (prawa finansów publicznych) K_U03

Kompetencje społeczne:

1) rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się przez całe życie, K_K01

2) potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa finansowego (prawa finansów publicznych), uwzględniając jego związek z innym gałęziami prawa, tj. wymiar interdyscyplinarny. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie punktów zdobytych podczas zajęć z pisanych: testu,wejściówek oraz kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny lub ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Krystian Jaszczyk, Sławomir Presnarowicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Sławomir Presnarowicz, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.