Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na system podatkowy, w tym dokonana zostanie analiza konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system. Zakres przedmiotowy ćwiczeń obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. W tym drugim przypadku, w ramach ćwiczeń przedstawione zostaną podstawowe zasady normujące prowadzenie postępowania podatkowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Ćwiczenia oparte są na części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 20 godz. oraz e-learningu w wymiarze 10 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani są po dokonaniu analizy udostępnionych materiałów źródłowych, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 (wykład), 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 6

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 75 godz. (w tym 10 godz. e-learningu), udział w konsultacjach - 26 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

4. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2008.

5. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

3. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

Rok akad. 2019/2020

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04

2. Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08

3. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14

4. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

5. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

6. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach pięciu modułów) przynajmniej 20 z możliwych 25 pkt.;

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest także obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność);

3. Egzamin końcowy w formie ustnej obejmujący zagadnienia realizowane w ramach wykładu.

Praktyki zawodowe:

-----

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na system podatkowy, w tym dokonana zostanie analiza konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Zakres przedmiotowy ćwiczeń obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. W tym drugim przypadku, w ramach ćwiczeń przedstawione zostaną podstawowe zasady normujące prowadzenie postępowania podatkowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

4. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2008.

5. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

3. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

Uwagi:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin końcowy w formie ustnej obejmujący zagadnienia realizowane w ramach wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.