Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najwyższa Izba Kontroli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4LDB Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Najwyższa Izba Kontroli
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - zajęcia na innym kierunku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne - prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, nauka administracji (wiedza dotycząca podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego; znajomości form aktywności administracji publicznej; rozumienia części szczegółowej prawa administracyjnego; posługiwania się zasadniczymi aktami prawnymi charakterystycznymi dla części szczegółowej prawa administracyjnego; rozumienia siatki pojęciowej prawa administracyjnego oraz kompetencji organów administracji państwa).


Skrócony opis:

Prezentacja celów, funkcji i reguł kontroli administracji publicznej, prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zapoznanie z systemem kontroli administracji publicznej, jego podmiotami i instrumentami prowadzenia kontroli. Przedstawienie technik prowadzenia kontroli oraz możliwych środków ochrony prawnej podmiotów kontrolowanych na przykładzie kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Omówienie historii rozwoju idei kontroli państwowej na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. X.

Wymagania wstępne - prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, nauka administracji (wiedza dotycząca podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego; znajomości form aktywności administracji publicznej; rozumienia części szczegółowej prawa administracyjnego; posługiwania się zasadniczymi aktami prawnymi charakterystycznymi dla części szczegółowej prawa administracyjnego; rozumienia siatki pojęciowej prawa administracyjnego oraz kompetencji organów administracji państwa).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 44 godz., egzamin 1 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej

E Jarzęcka Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- absolwent ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych zagadnień związanych z obszarem bezpieczeństwo, KA7_WG3,

UMIEJĘTNOŚCI:

- absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, KA7_UW1,

- absolwent potrafi ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie, KA7_UU2,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze bezpieczeństwa, KA7_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub test złożony z 9 pytań rozwiązywany w czasie rzeczywistym na platformie e-lerningowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Panasiuk
Prowadzący grup: Andrzej Panasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja celów, funkcji i reguł kontroli administracji publicznej, prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zapoznanie z systemem kontroli administracji publicznej, jego podmiotami i instrumentami prowadzenia kontroli. Przedstawienie technik prowadzenia kontroli oraz możliwych środków ochrony prawnej podmiotów kontrolowanych na przykładzie kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Omówienie historii rozwoju idei kontroli państwowej na ziemiach polskich.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej

E Jarzęcka Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.