Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPFP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętymi regułami przygotowania i pisania pracy dyplomowej z zakresu finansów publicznych oraz prawa finansowego. Dowiedzą się jakie cechy winna posiadać tego typu dysertacja z punktu widzenia metodologii, z jakich źródeł korzysta się przy jej pisaniu, czym należy kierować się przy wyborze tematu. Przedstawione zostaną zasady poprawnej konstrukcji pracy w kontekście wymogów metodologicznych i edytorskich. Ma to przygotować studentów do dalszej pracy w ramach seminarium dyplomowego magisterskiego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć student pozna podstawowe kwestie związane z metodologią prowadzenia badań, w tym także z :

-Przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy, w tym:

-problemami metodologicznymi związanymi z pisaniem pracy magisterskiej

-zasadami prowadzenia kwerendy bibliotecznej

-kwestiami technicznymi dotyczącymi pisania pracy magisterskiej

-ochroną własności intelektualnej

-wyborem instytucji będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej

-przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - proseminaria magisterskie.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy dyplomowej 50 godz., udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.

2) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

3) Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa finansowego, Siedlce 2002.

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

5) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

2) Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3) Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

4) Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansowego (prawa finansów publicznych) - K_W08

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13

Umiejętności:

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa finansowego (prawa finansów publicznych), uwzględniając jego związek z innym gałęziami prawa, tj. wymiar interdyscyplinarny. K_K06

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09

Kompetencje społeczne:

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zaliczenie proseminarium nastąpi w formie zdalnej. Na ocenę końcową będzie miało wpływ szereg elementów. Między innymi: recenzja wybranej pracy dyplomowej, prezentacja wyboru tematu pracy magisterskiej, przedstawienie planu pracy wraz z odrębną bibliografią.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.