Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo i polityka
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem proseminarium jest wstępne przygotowanie studenta do przygotowania pracy magisterskiej oraz złożenia odpowiednich egzaminów w tym zakresie. Celem głównym jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w dziedzinie metodologii pisania prac magisterskich, sporządzania planu pracy oraz efektywnego poszukiwania materiałów wraz z weryfikacją właściwych działań studenta

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania konspektu oraz całości pracy magisterskiej, w tym właściwego tworzenia konstrukcji, stosowania przypisów. Nabycie umiejętności w zakresie korzystania i cytowania literatury oraz innych źródeł pomocnych przy pisaniu pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin proseminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja, konsultacje, praca w grupach, praca indywidualna.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

A. Szymonik, Metodyka pisania prac dyplomowych, 2013.2014 http://www.gen-prof.pl/pr_dypl.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08,

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12,

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami K_W13,

Umiejętności:

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04,

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych K_U06,

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07,

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09,

Kompetencje społeczne:

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie.

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych planów pracy magisterskiej. Nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 2 zajęciach uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania konspektu oraz całości pracy magisterskiej, w tym właściwego tworzenia konstrukcji, stosowania przypisów. Nabycie umiejętności w zakresie korzystania i cytowania literatury oraz innych źródeł pomocnych przy pisaniu pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin proseminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja, konsultacje, praca indywidualna, praca w grupach.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

A. Szymonik, Metodyka pisania prac dyplomowych, 2013.2014 http://www.gen-prof.pl/pr_dypl.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.