Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPEP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych, formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem.VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii (1909-1994), Warszawa 2005;

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993), Kraków 2005;

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa -K_U05,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub w formie zdalnej polegający na odpowiedz na trzy pytania opisowe na platformie Blackboard wybrane z przekazanej wcześniej listy zagadnień podanych w czasie zajęć. Liczba punktów za pytanie - 5. Maksymalna liczba 15.

Skala ocen od 2 do 5.

Oceny:

0-7- ndst

8-9 pkt - dst,

10 pkt - dst plus,

11-12 pkt - db,

13 pkt - db plus

14-15 pkt - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych, formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa ETPCz. Podejmuje też analizę zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego zakazami i ograniczeniami dowodowymi. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Pełny opis:

Zakres wykładów objemie:

Pojęcie, istota i funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe

Formy i metody czynności operacyjno – rozpoznawczych. katalog czynności operacyjno-rozpoznawczych

Organy stosujące czynności operacyjno-rozpoznawcze

Wdrażanie i prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Dokumentowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Wykorzystanie materiałów czynności operacyjno-rozpoznawczych

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu sprawdzającym

Kontrola stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

Kontrola operacyjna na podstawie przepisów KPK

Czynności operacyjno – rozpoznawcze w orzecznictwie TK i ETPCz

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii (1909-1994), Warszawa 2005;

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993), Kraków 2005;

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.