Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Amerykański proces sądowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPUC Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Amerykański proces sądowy
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfika i odmiennością amerykańskiego procesu sądowego w porównaniu z procesem sądowym znanym w systemach prawa cywilnego. Główna uwaga skupiona zostanie na procesie karnym, z uwzględnieniem podziału struktury sądownictwa i jurysdykcji na poziom stanowy i federalny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzanie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, 2012 (wybrane części)

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: odpowiedź ustna, ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych niż zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz odpowiedzi ustnej na wybrane zagadnienie.

Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kraśnicka
Prowadzący grup: Izabela Kraśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzanie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, 2012 (wybrane części)

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.