Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo konstytucyjne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPKO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo konstytucyjne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Proseminarium - Prawo konstytucyjne 0700-PS5-4PROPKO

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem seminarium magisterskiego z prawa konstytucyjnego w ramach jednego semestru na IV roku studiów jest dalsze poszerzanie wiedzy o podstawowych zasadach i instytucjach prawnoustrojowych w Polsce i w innych systemach rządów.

Istotnym założeniem jest też przedstawienie seminarzystom podstawowych zasad przygotowywania prac magisterskich oraz sporządzania bibliografii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego), w tym także praktyki ustrojowej.

W ramach tych zajęć - do końca semestru - magistranci są zobligowani do wyboru zakresu tematycznego przyszłej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII.

Wymagania wstępne - Proseminarium - Prawo konstytucyjne 0700-PS5-4PROPKO

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godz. seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium, wygłaszanie referatów przez seminarzystów, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.

3. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, K_W08,

- zna metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody badawcze stosowane w nauce prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów ustrojowych, K_W12,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej, rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami, K_W13,

Umiejętności:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w sferze prawa konstytucyjnego oraz poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje prawno-ustrojowe, K_U04,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, K_U06,

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, K_U07,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z zakresu problematyki prawno-ustrojowej, K_U09,

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium - zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz po wyborze tematu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk
Prowadzący grup: Stanisław Bożyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.