Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Postępowanie karne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

student ma zdany egzamin z przedmiotu postępowanie karne i ukończone proseminarium

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do

złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - IV/sem. VIII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 28 h seminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: godz. 125, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

- C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa: CH Beck 2018;

- System prawa karnego procesowego (red. P.Hofmański), tom VI Strony i inni uczestnicy procesu (red. C. Kulesza), Warszawa: Wolters Kluwer 2016

-A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

-R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

-S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

-K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac

promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwenta :

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności absolwenta:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 -posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie

Kompetencje absolwenta:

K_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium - zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na seminarium oraz po złożeniu i akceptacji przez promotora koncepcji pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.