Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo i postępowanie administracyjne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPPA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo i postępowanie administracyjne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom zasad opracowania, budowy i pisania pracy magisterskiej, mających prowadzić do przygotowania i napisania przez każdego uczestnika seminarium pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: IV, semestr VIII

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz., łącznie 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod

badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i

przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Literatura:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 4, Warszawa 2016

2. E.z Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013

3.A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

4. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

5. B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

6. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne (przedstawienie konspektu pracy magisterskiej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Dariusz Kijowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.