Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPPG Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: seminarium magisterskie.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 28 godz. (semestr letni) seminarium magisterskiego.

Metody dydaktyczne: seminarium magisterskie i konsultacje.

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

3. Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08;

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12;

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09.

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium magisterskie: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest przygotowanie i przedłożenie konspektu pracy magisterskiej.

Obecność na seminarium magisterskim jest obowiązkowa i weryfikowana poprzez listy obecności. 1 nieobecność jest dopuszczalna, natomiast każda kolejna nakłada obowiązek jej zaliczenia w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: seminarium magisterskie.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 28 godz. (semestr letni) seminarium magisterskiego.

Metody dydaktyczne: seminarium magisterskie i konsultacje.

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

3. Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.