Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXPPS Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie podjętego tematu do napisania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć w pierwszym roku seminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy magisterskiej, następnie jego wybór oraz przygotowanie planu pracy i bibliografii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stajonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów - rok IV/sem. VII i VIII

Wymagania wstępne - egzamin z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 28 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, dyskusje

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godzin; przygotowanie do zajęć 62,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godzin. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08 konsultacje

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12 konsultacje

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami K_W13 konsultacje

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04 konsultacje

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych K_U06 konsultacje

potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07 konsultacje

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09 konsultacje

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03 konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega pisemna i ustna prezentacja założeń (w tym metodologicznych) przyszłej pracy magisterskiej, głównie w drodze prezentacji planu oraz bibliografii. Obecność na zajęciach. W sem. letnim aktywność internetowa polegająca na przesyłaniu planów, bibliografii oraz przygotowanych odpowiedzi na pytania na obronę w formie maila.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Bogusław Cudowski, Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć w pierwszym roku seminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy magisterskiej, następnie jego wybór oraz przygotowanie planu pracy i bibliografii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stajonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów - rok IV/sem. VII i VIII

Wymagania wstępne - egzamin z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 28 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, dyskusje

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godzin; przygotowanie do zajęć 62,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godzin. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.