Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5EPA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wprowadzającym do Etyki prawniczej jest Filozofia. Student powinien znać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej tej dyscypliny. Wskazana jest znajomość podstawowych problemów filozoficznych, umiejętność krytycznej analizy fundamentalnych kwestii związanych z istotą i celem ludzkiego życia oraz form układu politycznego i doktryn polityczno-prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących istoty, założeń i głównych zasad etyki dla prawników. Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą dla kształtowania i upowszechniania standardów etycznych niezbędnych przy wykonywaniu zawodów prawniczych (zawodów szczególnego zaufania). Uwrażliwienie moralne, zwiększenie świadomości etycznej, ma pomóc przyszłym prawnikom i naukowcom w rozstrzyganiu pojawiających się w ich pracy dylematów natury pozaprawnej. Celem wykładu jest zatem zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki prawniczej; jej fundamentalne zasady odnoszone są do specyfiki klasycznych i nowych profesji prawniczych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne i filozofia.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 10.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne - Tradycyjny wykład, połączony z dyskusją moderowaną na wskazany temat, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć 12,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Skuczyński P., Sykuna S. (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013

Szyszkowska M., Etyka, Białystok 2010

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2007

Steczkowski P., red., Etyka. Deontologia. Prawo, Rzeszów 2008

Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008

Breczko A., Prawo i moralność w teorii i praktyce. Wczoraj i dziś, Białystok 2003

Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M., Załuski W., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

Bunikowski D., Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 2010

Marchwicki W., Niedużak M., Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01,

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07.

Umiejętności, absolwent:

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych- K_U06.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne (odpowiedź na 2 pytania z listy zagadnień przekazanych studentom).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.