Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5MPR Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad stosowania prawa kolizyjnego, jego ewolucji i perspektyw na przyszłość oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych w polskim systemie prawnym. Zakres przedmiotowy wykładów, oprócz części historycznej, obejmuje głównie uregulowania ustawy z 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, z uwzględnieniem szeregu innych źródeł polskiego prawa kolizyjnego (w tym przede wszystkim konwencji międzynarodowych oraz aktów prawa wspólnotowego).

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy stosunków prawnych z tzw. elementem zagranicznym. Oznacza to, że przepisy prawa międzynarodowego prywatnego odnoszą się do relacji o charakterze międzynarodowym, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Podmiotami tych stosunków są osoby fizyczne i prawne. Zadaniem studenta ma być poznanie reguł ich dotyczących przez studentów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015.

2. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. P. Łaski (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2008.

2. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008.

3. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996.

Efekty uczenia się:

wiedza

K_W06 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W10 - ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

umiejętności

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

kompetencje społeczne

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny; 50% ocena dostateczna, 75% ocena dobra od 90% bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad stosowania prawa kolizyjnego, jego ewolucji i perspektyw na przyszłość oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych w polskim systemie prawnym. Zakres przedmiotowy wykładów, oprócz części historycznej, obejmuje głównie uregulowania ustawy z 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, z uwzględnieniem szeregu innych źródeł polskiego prawa kolizyjnego (w tym przede wszystkim konwencji międzynarodowych oraz aktów prawa wspólnotowego).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad stosowania prawa kolizyjnego, jego ewolucji i perspektyw na przyszłość oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych w polskim systemie prawnym. Zakres przedmiotowy wykładów, oprócz części historycznej, obejmuje głównie uregulowania ustawy z 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, z uwzględnieniem szeregu innych źródeł polskiego prawa kolizyjnego (w tym przede wszystkim konwencji międzynarodowych oraz aktów prawa wspólnotowego).

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015.

2. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

1. P. Łaski (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2008.

2. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008.

3. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996.

Uwagi:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcie, istota i funkcje prawa międzynarodowego prywatnego

2. Geneza i ewolucja prawa kolizyjnego

3. Źródła prawa

4. Budowa normy kolizyjnej

5. Łączniki w prawie kolizyjnym

6. Ogólne zasady stosowania prawa kolizyjnego

7. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa osobowego

8. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw małżeńskich

9. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw dotyczących pokrewieństwa

10. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu opieki i kurateli

11. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego

12. Zobowiązania w prawie kolizyjnym

13. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa spadkowego

14. Stosunki pracy a prawo kolizyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad stosowania prawa kolizyjnego, jego ewolucji i perspektyw na przyszłość oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych w polskim systemie prawnym. Zakres przedmiotowy wykładów, oprócz części historycznej, obejmuje głównie uregulowania ustawy z 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, z uwzględnieniem szeregu innych źródeł polskiego prawa kolizyjnego (w tym przede wszystkim konwencji międzynarodowych oraz aktów prawa wspólnotowego).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad stosowania prawa kolizyjnego, jego ewolucji i perspektyw na przyszłość oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych w polskim systemie prawnym. Zakres przedmiotowy wykładów, oprócz części historycznej, obejmuje głównie uregulowania ustawy z 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, z uwzględnieniem szeregu innych źródeł polskiego prawa kolizyjnego (w tym przede wszystkim konwencji międzynarodowych oraz aktów prawa wspólnotowego).

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015.

2. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

1. P. Łaski (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2008.

2. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008.

3. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996.

Uwagi:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcie, istota i funkcje prawa międzynarodowego prywatnego

2. Geneza i ewolucja prawa kolizyjnego

3. Źródła prawa

4. Budowa normy kolizyjnej

5. Łączniki w prawie kolizyjnym

6. Ogólne zasady stosowania prawa kolizyjnego

7. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa osobowego

8. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw małżeńskich

9. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw dotyczących pokrewieństwa

10. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu opieki i kurateli

11. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego

12. Zobowiązania w prawie kolizyjnym

13. Kolizyjnoprawne regulacje dotyczące spraw z zakresu prawa spadkowego

14. Stosunki pracy a prawo kolizyjne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.