Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo kanoniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPAG Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo kanoniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa kanonicznego. Zdobyta wiedza ma pomóc przyszłym prawnikom i pracownikom administracji w prowadzeniu tzw. spraw mieszanych i podejmowaniu właściwych decyzji o charakterze administracyjnym względem obywateli będących członkami Kościoła Katolickiego, w szczególności duchownych i osób zakonnych oraz kościelnych osób prawnych, stosownie do regulacji konkordatowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy; specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok V/semestr I

Wymagania wstępne - Prawo rzymskie; Łacińska terminologia prawnicza

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 12 godz.;

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 38 godz.;

Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I – IV, Olsztyn 2010.

2. F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.

2. R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000.

3. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

4. F. Lempa, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie ustne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.