Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Kryminalistyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPDI Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Kryminalistyka ogólna
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego, kryminologii.

Do podstawowych umiejętności należy tworzenie dokumentów tekstowych. krytyczne myślenie, myślenia projektowego, podstawy pracy w grupie, zarządzania sobą w czasie.

Skrócony opis:

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych oraz prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., zaliczeni 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2.0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2.0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2010.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

2. zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

Umiejętności:

3. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonych dziedzin prawa - K_U01

4. sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonych dziedzin prawa - K_U05

Kompetencje:

5. potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne/ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Uwagi:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.