Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo karne medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPEO Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo karne medyczne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
kierunkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi problematyki prawnokarnych aspektów działalności leczniczej. Zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej w obszarze szeroko rozumianej medycyny. Analizie poddane zostaną także wybrane kodeksowe i pozakodeksowe przestępstwa w obszarze wybranych gałęzi medycyny (m.in.: transplantologii, leczenia niepłodności, medycyny estetycznej).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – dodatkowe specjalistyczne, kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – V/sem. IX

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 12h konwersatorium

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017.

2. L. K. Paprzycki, A. Marek (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2017, wyd. II.

3. M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, t. II, cz. I, (w:) E. Zielińska (red. nauk.), System Prawa Medycznego, Warszawa 2019.

4. E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja narządów, tkanek i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne, Białystok 2017.

5. E. Wojewoda, Prawnokarne i kryminologiczne aspekty leczenia niepłodności, Białystok 2019.

6. R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014.

7. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016.

8. M. Wolińska, Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2018.

9. M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, t. II, cz. I, (w:) E. Zielińska (red. nauk.), System Prawa Medycznego, Warszawa 2019.

10. M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, t. II, cz. II, (w:) E. Zielińska (red. nauk.), System Prawa Medycznego, Warszawa 2019.

11. T. Gardocka, D. Jagiełło (red), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KOMPETENCJE

K_K06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność, nieobecność należy zaliczyć na dyżurze

- zaliczenie pisemne (forma opisowa) lub dla chętnych możliwość opracowania eseju na wybrany temat z pogranicza prawa i medycyny, dyskusja podczas zajęć (aktywność podczas zajęć może wpłynąć na podwyższenie oceny o 1 stopień)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.