Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPEP Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć student pozyska wiedzę na temat zagadnień związanych z podstawowymi czynnościami pozaprocesowymi towarzyszącymi pracy wykrywczej, w tym czynnościami prowadzonymi przez organa dochodzeniowo-śledcze. W ramach przedmiotu omówione zostają m.in. zagadnienia metod pracy policyjnej wykonywanej obok czynności procesowych. Zajęcia poświęcone są przybliżeniu problematyki działań operacyjno-rozpoznawczych. Rozpoczyna je kwestia pojęcia i źródeł pierwszych informacji o zdarzeniu. Analizowane są zasady sprawdzania informacji. Szczegółowo omawiane są metody i formy pracy operacyjnej oraz niekonwencjonalne źródła informacji w kryminalistyce. Słuchaczom przybliżona zostaje problematyka zasad planowania postępowania przygotowawczego i pierwsze czynności na miejscu zdarzenia. Przedstawione zostanie problematyka pozyskania informacji z naruszenie warunków poszczególnych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Poddane analizie zostanie orzecznictwo sądów polskich oraz ETPCz.

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych,

formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania

karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań

konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności

dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z

prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego

zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 12 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 oraz 1 godz. zaliczenia , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godzin. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii

(1909-1994), Warszawa 2005;

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993),

Kraków 2005;

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur

sądowych i administracyjnych - K_W03

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania

konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa -K_U05,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne polegające na odpowiedzi na trzy pytania wybrane z ujawnionej wcześniej listy zagadnień podawanych w czasie

zajęć. Liczba punktów za pytanie - 3. Maksymalna liczba 9.

Skala ocen od 2 do 5.

Oceny:

0-4- ndst

5 pkt - dst,

6 pkt - dst plus,

7 pkt - db,

8 pkt - db plus

9 pkt - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

apoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych,

formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania

karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań

konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności

dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z

prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego

zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 12 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 oraz 1 godz. zaliczenia udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godzin. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii

(1909-1994), Warszawa 2005;

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993),

Kraków 2005;

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.