Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw podatnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPHW Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw podatnika
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo podatkowe 0300-PS1-2PPE

Założenia (opisowo):

Dla zrozumienia materiału studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa podatkowego, podstaw i teorii prawa, terminologii prawniczej, prawa finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego oraz handlowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wspólna ze studentami analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony praw podatnika. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawne normujące zasady i zakres ochrony, ale przede wszystkim analizowana jest treść wybranych wyroków sądowych, wystąpień RPO i RMiŚP oraz pism MF i dokumentów KAS mających znaczenie dla standardów ochrony w Polsce. Studenci rozwiązują zadania w przedmiotowym zakresie, uczą się tworzenia pism (skarga konstytucyjna, wnioski do RPO i RMiŚP i organów KAS).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok V/semestr IX,

Liczba godzin dydaktycznych: 12,

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Przedstawianie zagadnień w formie prelekcji ograniczone jest do niezbędnego minimum, umożliwiającego wprowadzenie w temat zajęć. Uczestnicy zajęć powinni być wstępnie przygotowani do zajęć poprzez przeczytanie zalecanej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych, treścią wybranych orzeczeń i wystąpień.

Podczas konwersatorium studenci przede wszystkim rozpatrują (ustnie lub pisemnie) podawane im przez prowadzącego sytuacje i proponują możliwe warianty rozwiązań (z koniecznością ich argumentacji) i sporządzają projekty pism.

Punkty ECTS: 4,

Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- Udział w konwersatoriach - 12 godz.,

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) - 20 godz.,

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 38 godz.,

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godz.,

Łącznie: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz. co odpowiada 2 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz, co odpowiada 2 pkt ETCS

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Czapska J., Woltanowski P., Kosińska R., Protection of rights of taxpayers that are not defined as physical persons in Poland, w: E. Lotko, U. K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), Bialystok – Vilnius 2018.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Teoretyczny model decyzyjny stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, a praktyczne sposoby i etapy stosowania tego prawa, w: Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Kobczyk (red.), Efektywna administracja skarbowa, Warszawa 2007.

3. Różycki K., Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji Biznesu, Warszawa 2019.

4. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika, Warszawa 2008.

5. Turzyński K., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015.

6. Woltanowski P, Problem konstytucyjności niektórych rozwiązań w zakresie gromadzenia dowodów przez Krajową Administrację Skarbową, w: Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, Szczecin 2019.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1. Kosińska R., Woltanowski P., Specyficzne kryteria kontroli prawa finansowego przez Rzecznika Praw Obywatelskich , w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Zakres ochrony praw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej, w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

3. Woltanowski P., Czynniki ograniczające efektywność ochrony praw podatnika przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje,standardy, efektywność, Częstochowa 2014.

4. Woltanowski P., Granice ochrony praw podatnika w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania, Częstochowa 2014.

5. Woltanowski P., Zasady prawidłowej legislacji podatkowej, a ochrona interesu Skarbu Państwa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

Umiejętności

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa,

Kompetencje społeczne

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest aktywność na zajęciach (mierzona liczbą uzyskanych plusów) i wykonanie pracy zaliczeniowej (praca z orzecznictwem, z literaturą przedmiotu lub udostępnionymi materiałami KAS)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.