Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPJJ Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa urzędniczego oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin - konwersatorium.

Metody dydaktyczne - wykład- konwersatorium

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 12 godzin; przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godzin; zaliczenie 2 godziny. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

J. Stelina: Prawo urzędnicze, Warszawa 2017 r.,

A. Dubowik, Ł. Pisarczyk: Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999

T. Liszcz, R. Borek-Buchajczyk, W. Perdeus: Prawo urzędnicze, Lublin 2005

H. Szewczyk: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03 - zaliczenie pisemne

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08 zaliczenie pisemne

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny praw K_U01 zaliczenie pisemne

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05 zaliczenie pisemne

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Żywolewska
Prowadzący grup: Katarzyna Żywolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa urzędniczego oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin - konwersatorium.

Metody dydaktyczne - wykład- konwersatorium

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 12 godzin; przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godzin; zaliczenie 2 godziny. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

J. Stelina: Prawo urzędnicze, Warszawa 2017 r.,

A. Dubowik, Ł. Pisarczyk: Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999

T. Liszcz, R. Borek-Buchajczyk, W. Perdeus: Prawo urzędnicze, Lublin 2005

H. Szewczyk: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.