Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny – Prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPMF Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny – Prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem podstawowym jest przedstawienie i analiza obowiązujących przepisów prawnych z zakresu tzw. prawa medycznego.

Przedstawienie obowiązującego modelu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej ma za zadanie sprowokować studentów do dyskusji na temat tego, czy model ten jest efektywny. Przedstawienie problematyki praw pacjenta i ich ochrony.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo medyczne - to stosunkowo młoda gałąź prawa łącząca elementy prawa publicznego i prywatnego. W związku z powyższym na zajęciach omówiony zostanie zarówno model organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych (system ochrony zdrowia), jak obowiązki personelu medycznego oraz odpowiadające im prawa pacjentów, a także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z leczeniem.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016.

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2015

R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Komentarze do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. autorstwa D. Karkowskiej, czy autorstwa: E. Bagińskiej, M. Śliwki, M. Świderskiej, M. Wałachowskiej, pod red. M. Nesterowicza).

Komentarz do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, pod red. E. Zielińskiej.

Systemy Prawa Medycznego: pod red. E. Zielińskiej (wyd. Wolters Kluwer), jak i M. Safjana (wyd. C.H.Beck)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa medycznego - K_W 03

Zna i rozumie terminologię dotyczącą przedmiotu - K_W 08

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa medycznego K_U 01

Sprawnie porusza się w prawie medycznym, wykorzystuje normy prawa medycznego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa medycznego K_U 05

Kompetencje społeczne:

Potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K 06

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (esej lub test)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.