Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5ROL Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zobrazowanie specyfiki regulacji prawnorolnych i znaczenia regulacji szczególnych dotyczących rolnictwa.

Przedstawienie siatki pojęciowej i przepisów z zakresu prawa rolnego, w tym także prawa UE, w takim stopniu, by możliwe było ich praktyczne stosowanie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 28 godzin wykładu, w tym 14 godzin w formie e-learningu, 26 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, wykład w formie e-learningu, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz. (w tym 14 godz. w formie e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2017

J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017

J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 sposób weryfikacji wszystkich - egzamin pisemny lub ustny

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Wykład: egzamin w formie pisemnej lub ustnej (odpowiedź na pytania opisowe oraz rozwiązanie kazusu), testy z zajęć w formie e-learningu

Ćwiczenia: obserwacja pracy studentów podczas zajęć, zaliczenie końcowe w formie pisemnej (odpowiedź na pytania opisowe i kazus) lub odpowiedź ustna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.