Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3AJU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioterapia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk jest. położony na omówienie znaczenia bajkoterapii, mitoterapii i analizy przypowieści jako metod katartycznych i relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Pełny opis:

Nazwa kierunku Animacja kultury z arteterapią

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii

Język przedmiotu Polski

Rok studiów/ semestr

III rok I st., semestr V, stacjonarne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Ćwiczenia – 15 godzin.

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Udział w dyskusjach, praca pisemna z interpretacji mitu, baśni i przypowieści; obecność na 80% ćwiczeń.

Bilans nakładu pracy studenta Pisanie interpretacji wybranego mitu, baśni, przypowieści. Przygotowanie do dyskusji.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 1 25

o charakterze praktycznym 1 25

Literatura:

Andersen, H.Ch. (1974). Baśnie (tłum. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz). Warszawa: PIW.

Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej (1989). (tłum. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski). Wybór i opracowanie S. Stabryła. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (t. 1–2, tłum. D. Danek). Warszawa: PIW.

Brett D. (2007). Bajki, które leczą, t 1 i 2. Gdańsk: GWP.

Campbell J. (1994b). Potęga mitu (tłum. I. Kania). Kraków: Sigma.

Campbell J. (1997). Bohater o tysiącu twarzy (tłum. A. Jankowski). Poznań: Zysk i S-ka.

Fromm, E. (2005). O sztuce istnienia (tłum. R. Saciuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grimm, W. i J. (1995). Baśnie (tłum. E. Bielicka, M. Tarnowski). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Konieczna E. (red.) (2014). Biblioterapia w praktyce .Kraków: IMPULS.

Mello, A., de (2001). Śpiew ptaka (tłum. H. Pietras). Poznań: Zysk i S-ka.

Molicka M. (2002). Bajkoterapia; o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

Rudowski T. (2014). Arteterapia. Inspiracje i wartości. Warszawa: ENETEIA.

Rudowski T. (2013). Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle doznań transakcyjnych. Warszawa: ENETEIA.

Teodorczyk T. (2015). Jak umierają ptaki. Baśnie na ważne etapy życia. Warszawa: ENETEIA.

Wais J. (2014). Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania. Warszawa: ENETEIA.

Efekty uczenia się:

1. Zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, filozoficzne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (K W04)

2. Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki (K_W13)

3. . Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i analizowania motywów ludzkich zachowań (K_U07)

4. Potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych (K_U11)

5. Nabywa umiejętności związane z prezentowaniem własnych pomysłów, poglądów, wątpliwości i je uzasadniać, odwołując się do dorobku danych autorów (K_U05)

6. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własnym i cudzym samorozwojem, jak i z wykonywaną pracą (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusjach, praca pisemna z interpretacji mitu, baśni i przypowieści; obecność na 80% ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Pełny opis:

Sylabus B

SYLABUS

B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu

Biblioterapia

Kod przedmiotu 0800-AS1-3AJU.

Nazwa kierunku Animacja kultury z arteterapią

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii

Język przedmiotu Polski

Rok studiów/ semestr

III rok I st., semestr V, stacjonarne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Ćwiczenia – 15 godzin.

Liczba punktów ECTS 3

Prowadzący

Dr hab. Tomasz Olchanowski

Treści merytoryczne przedmiotu Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące terapeutycznych i autoterapeutycznych właściwości tekstów literackich. Szczególny nacisk jest. położony na omówienie znaczenia bajkoterapii, mitoterapii i analizy przypowieści jako metod katartycznych i relaksacyjnych oraz ich roli w uśmierzaniu napięć emocjonalnych. Treści przedmiotu podkreślają również autoterapeutyczne walory bycia w procesie twórczym.

Ćwiczenia:

- Wprowadzenie w mitoterapię (mit o Edypie, Tezeusz w labiryncie i in.)

- Wartość fantazjowania. Psychoanalityczne podejście do baśni;

- Problem przemijania i śmierci w baśniach;

- Autoterapeutyczne właściwości przypowieści religijnych i filozoficznych;

- Interpretacje wybranych baśni Andersena;

- Metody autoanalizy.

Literatura:

Andersen, H.Ch. (1974). Baśnie (tłum. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz). Warszawa: PIW.

Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej (1989). (tłum. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski). Wybór i opracowanie S. Stabryła. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (t. 1–2, tłum. D. Danek). Warszawa: PIW.

Brett D. (2007). Bajki, które leczą, t 1 i 2. Gdańsk: GWP.

Campbell J. (1994b). Potęga mitu (tłum. I. Kania). Kraków: Sigma.

Campbell J. (1997). Bohater o tysiącu twarzy (tłum. A. Jankowski). Poznań: Zysk i S-ka.

Fromm, E. (2005). O sztuce istnienia (tłum. R. Saciuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grimm, W. i J. (1995). Baśnie (tłum. E. Bielicka, M. Tarnowski). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Konieczna E. (red.) (2014). Biblioterapia w praktyce .Kraków: IMPULS.

Mello, A., de (2001). Śpiew ptaka (tłum. H. Pietras). Poznań: Zysk i S-ka.

Molicka M. (2002). Bajkoterapia; o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

Rudowski T. (2014). Arteterapia. Inspiracje i wartości. Warszawa: ENETEIA.

Rudowski T. (2013). Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle doznań transakcyjnych. Warszawa: ENETEIA.

Teodorczyk T. (2015). Jak umierają ptaki. Baśnie na ważne etapy życia. Warszawa: ENETEIA.

Wais J. (2014). Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania. Warszawa: ENETEIA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.