Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3HIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

<tbody>

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika, specjalność animacja kultury z arteterapią

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia.

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-AS1-3HIS

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy, w grupie przedmiotów humanistyczno-społecznych, moduł M_2.

Rok studiów /semestr

III rok, semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość historii powszechnej i historii Polski na poziomie maturalnym, znajomość zagadnień sztuki europejskiego kręgu kulturowego na poziomie maturalnym i antropologicznych podstaw kulturoznawstwa ( z I roku studiów w semestrze I).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykłady 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin

Założenia i cele przedmiotu

Celem wykładów jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych ze sztuką europejską epoki starożytnej, wieków średnich i ery nowożytnej. Ćwiczenia z kolei są poświęcone analizie wybranych zjawisk sztuki nowoczesnej (głownie sztuki awangardowej I połowy XX w.) i współczesnej. Dziedzina sztuki jest tu prezentowana w perspektywie kulturoznawczej – jako świadectwo przeobrażeń kultury i jednocześnie z ukazaniem jej kulturowych funkcji.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład i ćwiczenia są ilustrowane slajdami. Forma zaliczenia ćwiczeń: udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji i napisanie rozprawy na zadany temat. Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny.

<tbody>

Efekty kształcenia[i]

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk europejskiej kultury artystycznej w ujęciu historycznym.

K_W10; K_W11; K_W14; K_W15; K_W18

2. Studenci potrafią powiązać zjawiska artystyczne z różnymi aspektami kultury w znaczeniu szerokim;

- potrafią odróżnić dzieło sztuki od tego, co nim nie jest;

- na podstawie cech estetycznych dzieła potrafią powiązać je z konkretną epoką historyczną;

- potrafią analizować formalne cechy dzieła sztuki i interpretować jego treść;

- potrafią odczytać dzieło sztuki jako charakterystyczny dla danej epoki „tekst kultury”;

K_U010

K_U07; K_U011

K_U17

K_U06

K_U05

3. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić mają podstawę kompetencji kulturoznawcy jako humanisty.

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04 itd.

<tbody>

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studenta[ii]

Udział w wykładach i zajęciach: 2 godz. x 5 = 10 godz. Uczestnictwo w wernisażach i zaznajamianie się z wystawami w lokalnych galeriach i muzeach: 15 godz. Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 1 x 0,5 godz. = 0,5godz. Samodzielne studiowanie, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim.= 74,5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami[iii]:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

10,5

0,3

o charakterze praktycznym

89,5

3,7

<tbody>

Data opracowania:

06.02.2016

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. Andrzej Kisielewski


<hr />

[i]

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

[ii] Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

[iii] Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski, Justyna Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.