Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3KMU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura muzyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z historii muzyki, rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej poprzez praktyczne wykorzystanie poznanych treści.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów: III rok, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

- praca nad prezentacją – 20 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h, 1,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 40 h, 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• A.Kowalska – ABC historii muzyki. Musica Iagellonica Kraków 2001

• C.Sachs - Muzyka w świecie starożytnym

• Śmiechowski B. - O muzyce najpiękniejszej ze sztuk. Ofic.Wyd. „Adam” Warszawa 2003

• Muchenberg B. - Pogadanki o muzyce cz. I. PWM 1996

• Wozaczyńska Małgorzata – Muzyka średniowieczna

• Schmidt Andrzej – Historia jazzu

• Gwizdalanka Danuta – Przemiany kultury muzycznej w XX wieku

Literatura uzupełniająca:

• Enrico Fubini: - Historia estetyki muzycznej

• Nikolaus Harnoncourt - Muzyka mową dźwięków

• Teresa Chylińska, Stanisław Haraschin, Bogusław Schaeffer - Przewodnik koncertowy

• Józef Kański - Przewodnik operowy

• Wójcik D. - ABC Form muzycznych

Efekty uczenia się:

W01 - posiada wiedzę z zakresu podziału historii muzyki na epoki

W02 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje

U01 – posiada umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej na temat poznanych epok muzycznych i kompozytorów

U02 – potrafi wykorzystać poznane wiadomości w ćwiczeniach praktycznych

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej

K02 – rozumie potrzebę czynnego i biernego kontaktu z muzyką jako stylu życia

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium, prezentacji, obecności i aktywności na zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.