Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I (semestr I, II)

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (w tym część zajęć online)

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 1.5 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym: 1.5 punkty ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniu, przygotowanie do zajęć, dokształcanie się w dziedzinie nauk kierunkowych

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą elementarną terminologię właściwą dla pedagogiki.

Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z kierunkiem studiów.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł.

Potrafi sformułować wnioski, opracować, zaprezentować i omówić wyniki związane z tematyką właściwą dla pedagogiki.

Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje). Potrafi posługiwać się słownictwem akademickim w stopniu umożliwiającym komunikację w ramach studiów, programów i projektów zagranicznych.

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.