Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YTIN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Strona przedmiotu: http://blackboard.uwb.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

I rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007/2010 lub LibreOffice / OpenOffice

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

18 godzin (laboratoria) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Uczestnik po ukończeniu przedmiotu :

• świadomie posługuje się komputerem w społeczeństwie informacyjnym;

• zna potencjalne zagrożenia związane z używaniem komputera i wykorzystuje go zgodnie

z zasadami ergonomii i higieny pracy;

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

(np. opracowywanie dokumentu zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywania efektywnych prezentacji multimedialnych, przetwarzania obrazu, tekstu i dźwięku);

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• wykorzystuje komputer w procesie uczenia się i w pracy;

• zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• zna metodykę prowadzenia zajęć przy użyciu najnowszych technologii informacyjnych;

• potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie dydaktycznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne oraz realizując inne zadania kulturalne i społeczne;

• potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w internecie (zna strategie wyszukiwania informacji);

• potrafi tworzyć własne treści przy wykorzystaniu narzędzi Web 2.0 (Internet 2.0);

• zna podstawy e-learningu;

• potrafi wykonać projekt edukacyjny z wykorzystaniem TI (np. WebQuest).

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS - 2,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w laboratoriach - 18h;

Przygotowanie się do zajęć wykonanie ćwiczeń - 36h;

e-learning - 18h;

Konsultacje - 18h;

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36h - 1 ECTS

o charakterze praktycznym 54h - 1 ECTS

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

4.Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

4. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

6.Piotr Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007, Wydawnictwo Helion

7. Paweł Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

8. Murray Katherine: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

9. Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

10. Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

11. Walkenbach John: Excel 2010 PL. Formuły. Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

12. Roland Zimek: PowerPoint 2010 PL.

13. Sokół M. Sokół R: Internet. Jak surfować bezpiecznie Gliwice 2005, Wydawnictwo Helion

14. Andrew Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk2005, Wydawnictwo Helion 2011

15. Dec Zdzisław, Konieczny Robert: ABC komputera 2007 Kraków wydawca Edition

16. Zarzecki Konrad: ABC Windows XP 2007 Kraków wydawca Edition

17. Cendrowska D.: Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

18. Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

19. Microsoft - http://www.microsoft.com/

20. Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

21. Excel - http://excel.info.pl/

22. Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

23. PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

24. Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna elementarną terminologię, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie ICT. K_W01

2. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą technologii informacyjnej.

3. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. K_W17

Umiejętności:

1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). K_U05

2. Posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych: przetwarzania tekstów, obrazów i dźwięku za pomocą narzędzi TI, przetwarzania danych liczbowych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji.

3. Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacyjnym kulturalnym i społecznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) K_U04

Kompetencje personalne i społeczne:

1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. K_K01

2. Student potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne K_K08

3. Student zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów multimedialnych. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne i zapoznanie z platformą e-lerningową:

• przedstawienie zasad BHP,

• programu zajęć, podstaw zaliczenia,

• omówienie zasad korzystania ze wspólnego konta grupy ,

• przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy,

• komunikacja – poczta elektroniczna,

• cechy e-lerningu na przykładzie platformy e-learningowej Blackboard i Moodle,

• formy e-learningu.

Zagadnienia prawne technologii informacyjnych i ochrona danych:

• zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych,

• prawa autorskie,

• typy licencji oprogramowani.

• piractwo komputerowe a własność intelektualnych,

• modele dystrybucji i ochrony treści w nowych mediach,

Technika informatyczna (IT) a technologia informacyjna (ICT):

• rozumienie pojęcia: technologie informacyjne i komunikacyjne,

• społeczeństwo informacyjne,

• zasady cyfrowej reprezentacji świata (cyberprzestrzeń i cyberśrodowisko),

• między „realem” a „wirtualem”,

• baza danych i hipertekst jako nowe struktury organizacji treści.

Cechy i narzędzia komunikacji sieciowej i media mobilne:

• teleobecność,

• poczta elektroniczna (e-mail),

• komunikacja natychmiastowa (IM),

• telefonia internetowa (VoIP),

• aktualizacja dokumentu RRS, służącego do prezentacji nagłówków wiadomości,

• pamiętnik internetowy (web log, blog),

• internetowa publikacja dźwiękowa (podcast) i audiowizualna (videocast)

• telefon, PDA, smartfon, iPhone zalety i wady.

Cechy i narzędzia Web:

• od blogów i Wiki po bricolage,

• wpływ Internetu na społeczeństwo,

• usługi internetowe - przedsiębiorstwo elektroniczne (e-commerce), bankowość elektroniczna (e-banking), elektroniczna administracja (e-government), telepraca.

Społeczności wirtualne i social media:

• rozumienie koncepcji wirtualnej (sieciowej) społeczności,

• przykłady społeczności wirtualnych: strony internetowe grup społecznych, fora internetowe, chat roomy, gry komputerowe online,

• NK, Facebook, Youtube, MySpsce, Twitter,

• formy udostępniania w sieci własnych zasobów: pamiętniki internetowe - blogi, podcasty - publikacje dźwiękowe, fotografie, klipy muzyczne i videoklipy.

Przyszłość nowych technologii informacyjnych:

• sieci semantyczne,

• Web 3.0,

• inteligentne systemy uczące.

Edytor tekstu – Microsoft Word:

• formatowanie czcionek, akapitów i stron;

• tworzenie tabel i kolumn oraz sposoby ich formatowania;

• szablony, style (tworzenie nowego stylu, modyfikacja stylów, zarządzanie stylam,

i tworzenie i wykorzystywanie stylów akapitowych);

• zakładki i odsyłacze (możliwości i zastosowanie w praktyce, tworzenie i usuwanie zakładek, wstawianie odsyłaczy);

• spisy treści (możliwości i zastosowanie w praktyce, tworzenie i modyfikacja spisów treści, aktualizacja spisów treści);

• wstawianie plików do dokumentu (wstawianie grafiki do dokumentu Word oraz jej formatowanie);

• korespondencja seryjna;

• tworzenie dokumentu głównego (definiowanie źródła danych, definiowanie pól korespondencji seryjnej, opcje scalania danych);

• paski narzędzi (zarządzanie paskami narzędziowymi m.in. przenoszenie między szablonami i dokumentami);

• podział dokumentu na sekcje (wymuszanie podziału na strony sugerowane alternatywy podziału stron, znaki końca strony i sekcji);

• praca z dużymi dokumentami (praca magisterska: tworzenie przypisów, nagłówka i stopek, wstawianie numerów stron, automatyczny spis treści);

• praca grupowa (śledzenie zmian, komentarze);

• zarządzanie dokumentami (zabezpieczenia dokumentów hasłami, zastosowanie podsumowania w dokumentach).

Arkusz kalkulacyjny - Microsoft Excel:

• wprowadzanie formuł, kopiowanie, formatowanie, wykresy podstawy, drukowanie, adresy względne i bezwzględne, znajdź / zamień, formatowanie warunkowe, funkcje podstawy, filtr, blokowanie okienek / podział okienek, tryb zgodności,

• tabela, operacje na wielu arkuszach, często używane wzory, skróty klawiszowe, śledzenie odwołania, raporty, formularze,

• tworzenie arkusza zbiorczego i powiązanie arkuszy ze sobą w jednym zeszycie,

• tworzenie i formatowanie wykresów na podstawie wskazanego arkusza,

• tabele i wykresy przestawne, analiza danych z tabeli,

• funkcje tablicowe, dodatek Solver, sprawdzanie poprawności, analiza danych.

Grafika prezentacyjna - Microsoft Power Point:

• zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i wykonywanie własnej prezentacji,

• zastosowanie szablonów i modyfikowanie wzorca slajdu,

• wzorce (slajdu, konspektu, materiałów, stron notatek)

• slajdy tekstowe (wprowadzanie tekstu, dodawanie obszarów tekstowych, działania

na polach tekstowych, formatowanie tekstu w obszarach tekstowych)

• slajdy z tabelami - zaznaczanie elementów tabeli, formatowanie tabeli

• slajdy zawierające wykresy (podstawowe wiadomości o wykresach, wprowadzanie danych, wybór rodzaju wykresu, formatowanie wykresów)

• schematy organizacyjne (wprowadzanie tekstu do bloków, wstawianie i usuwanie bloków, formatowanie bloków w schemacie organizacyjnym,

• obiekty graficzne w prezentacji (galeria ClipArt, obiekty graficzne WordArt)

• animacje i dźwięki w prezentacji, wykorzystanie efektów specjalnych

• sterowanie prezentacją ręczne i automatyczne.

• prezentacje interaktywne z wykorzystaniem rozgałęzienia do innych slajdów(hiperłącza)

• drukowanie prezentacji

• Prezi jako alternatywa dla Power Pointa

Podsumowanie i wystawienie ocen

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.