Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-2YGJJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Polityka i prawo oświatowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest realizacja treści, które umożliwią studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z polityki oświatowej i prawa oświatowego oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizowania problematyki prawno-politycznej w oświacie. Celem przedmiotu jest: 1) wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu polityki oświatowej; 2) przedstawienie założeń polityki oświatowej w Polsce; 3) analiza głównych priorytetów polityki oświatowej Unii Europejskiej; 4) prezentacja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania systemu edukacji w Polsce; 5) kształtowanie umiejętności analizy oraz interpretacji podstawowych zasad polityki oświatowej, także w ujęciu komparatywnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Literatura podstawowa:

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2011

Polityka oświatowa, M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Biuro Analiz Sejmowych

Kancelarii Sejmu, „Studia BAS” 2(22) 2010

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, IMPULS, Kraków 2010.

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, IBE, Warszawa 2007

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, IMPULS, Kraków 2013

Informacje ze strony internetowej MEN www.men.gov.pl

Akty prawne:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

- tekst ujednolicony wg stanu prawnego na 1.09.2015

isap.sejm.gov.pl

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,

- tekst ujednolicony wg stanu prawnego na 31.03.2015

isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2015r. poz. 1270.

Literatura uzupełniająca:

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

przez szkoły. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Student/Studentka ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

Student/Studentka potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

Student/Studentka potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

Student/Studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prezentacji, aktywności w trakcie zajęć i kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.