Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagane jest ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia

tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów,

doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich

uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny

nauk pedagogicznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka obcego jest doskonalenie się studenta w użyciu języka specjalistycznego w dziedzinie wybranej specjalizacji pedagogicznej. Student pogłębia znajomość języka obcego poprzez analizę artykułów naukowych z różnych dziedzin nauk pedagogicznych, doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu,doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych (np. udział w dyskusji) i pisemnych (np. streszczenie artykułu, abstrakt pracy)

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia stopnia; profil ogólnoakademicki; studia niestacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I rok, semestr II.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 30 h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS:2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 30 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 h 2 ECTS

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Efekty uczenia się:

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura fachowa )

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, streszczenia prac licencjackich).

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych właściwych dla studiowanego kierunku oraz kierunków pokrewnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty).

Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe związane z tematyką właściwą dla dziedziny pedagogiki.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozumienia literatury fachowej, rozumienia wykładów/prezentacji w języku angielskim, pisania prac pisemnych np: streszczenia/raporty; prowadzenia dyskusji fachowych oraz wygłaszania prezentacji ustnych z dziedziny przedmiotu studiów.

Wiedza/umiejętności praktyczne sprawdzane są w formie testów pisemnych oraz na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach: udziału w dyskusji na temat artykułów naukowych z wybranych dziedzin pedagogiki, współczesnych problemów pedagogicznych,ustnej prezentacji dziedziny specjalizacji studenta. Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 50% testów oraz prac pisemnych,

-przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

-obecność i aktywny udział w zajęciach.

-dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności zaliczania nieobecnosci

-nieobecność na ponad 50% zajęć dyskwalifikuje możliwość zaliczania przedmiotu (wyjątek stanowią potwierdzone dokumentem sytuacje losowe)

Zaliczenie przedmiotu:

egzamin ustny na koniec II semestru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.