Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YGKH Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł metodologiczny - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych. Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych. Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu: Specyfika badań jakościowych; Standardy etyczne w badaniach jakościowych; Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod badań jakościowych; Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych; Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych; Projektowanie badań jakościowych; Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych; Raportowanie wyników badań jakościowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł metodologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika, metodologia badań społecznych

Rok studiów/semestr: I rok/ II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Przedmiot wprowadzający: Metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 5 h wykładów + 8 h ćwiczeń

Metody nauczania: podające, oglądowe, problemowe, waloryzacyjne, aktywizujące

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach -5h

Udział w ćwiczeniach -8h

Udział w konsultacjach - 2h

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 15h

Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy) - 25h

Przygotowanie do kolokwium pisemnego - 15h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 5h, Udział w ćwiczeniach - 8h, Udział w konsultacjach - 2h (Suma: 1 ECTS)

o charakterze praktycznym: Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 15h, Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projektu badań) - 25h , Przygotowanie do kolokwium pisemnego - 15h (Suma: 2 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, , PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa 2010.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Efekty uczenia się:

1. Zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice (K_W04)

2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o metodologicznych powiązaniach pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk

(K_W02)

3. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań (K_U06)

4. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (K_U01)

5. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji pedagogicznych (jakościowych) projektów badawczych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie cząstkowe:

Ćwiczenia:

• ocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

• ocena efektów pracy zespołowej,

• ocena za teczkę do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy),

Wykład:

• zaliczenie pisemne (test dydaktyczny: pytania zamknięte i otwarte)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -ndst

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.