Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YGTP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studenta wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii, podstaw pedagogiki, dydaktyki, pedeutologii oraz socjologii. Student powinien swobodnie poruszać się na polu dostrzegania, analizowania i interpretowania poszczególnych zjawisk społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii pedagogicznej jest refleksja antropologiczna w kontekście wybranych zagadnień z pedagogiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 10 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Burszta W., Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

2. Dilthey W., Rozumienie innych osób i ich przejawów życia, w: tenże, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004.

3. Mucha J., Oblicza etniczności, Kraków 2005.

4. Ostasz L., Rozumienie człowieka: antropologia filozoficzna, Olsztyn 2003.

5. Patočka J., Człowiek duchowy a intelektualista, w: tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

6. Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

7. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna M. Eliadego, Kraków 2001.

8. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008.

9. Starzyńska-Kościuszko E., Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996.

10. Waligórski A., Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

1. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.

2. Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.

3. Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2007.

4. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

5. Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu antropologicznym. (K_W06) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

2. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych. (K_W09) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii i pedagogiki w celu analizy złożonych problemów społecznych, edukacyjnych, wychowawczych oraz kulturowych. (K_U02) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje:

4. Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą. (K_K05) - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje, praca indywidualna.

Formy zaliczenia przedmiotu: pisemne zaliczenie na ocenę (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrei Harbatski
Prowadzący grup: Andrei Harbatski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.