Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YPES Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy estetyki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący wartości i wartościowania w sztuce. Podczas wykładów przedstawione zostaną także wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru praktyk kulturowych późnej nowoczesności.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o sztuce

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu wiedzy o sztuce lub filozofii.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 10 godzin;

– przygotowanie do wykładów – 15 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 22 godziny;

– konsultacje – 3 godziny;

Razem 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 13 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach oraz treści zamieszczone w następujących pracach:

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Odkrywanie-Adaptacja-Ekspresja, [w:] tejże, Twórczy odbiór sztuki, Białystok, s. 111-128.

• Gołaszewska Maria, 1990, Rodzaje wartości estetycznych, [w:] tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa: PWN, s. 351-372.

• Ingarden Roman, 1970, Przeżycie estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, Warszawa: PWN, s. 97-102.

• Ingarden Roman, 1970, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, T. III, Warszawa: PWN.

• Tatarkiewicz Władysław, 1976, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PIW.

• Winterson Jeanette, 2001, O sztuce, [w:] tejże, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, tłum. Zbigniew Batko, Poznań: REBIS.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W03):

a) znają podstawowe pojęcia odpowiadające kategoriom estetycznym takim jak wartości estetyczne, przeżycie estetyczne itp.;

b) znają podstawowe zasady podejmowania filozoficznej refleksji estetycznej w zakresie rozumienia sztuki i kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U03, K_U04, K_U06):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią stawiać pytania dotyczące znaczeń obecnych w sztuce najnowszej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01):

a) posiadają umiejętność krytycznej oceny zjawisk społecznych i kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

• Zaliczenie ustne lub pisemne (w formie testu) na ocenę. W przypadku ustnej formy zaliczenia student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny.

• Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie wykładów oraz w podanej literaturze.

• By otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia student powinien uzyskać nie mniej niż 51% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.