Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YPOG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

• doprowadzenie studentów do poprawnego posługiwania się kategoriami pojęciowymi współczesnych nauk pedagogicznych współczesnej pedagogiki;

• zapoznanie ze złożonością i zmiennością relacji między teorią i praktyką edukacyjną;

• zapoznanie z założeniami rozwoju pedagogiki (pedagogiki ogólnej) i praktyki edukacyjnej (w tym także oświatowej);

• nabycie umiejętności budowania „mapy” pojęciowej dla wybranych orientacji w pedagogice i pedagogii;

• nabycie umiejętności poprawnego formułowania problemów oraz tworzenia dyrektyw i projektów, które mogłyby być egzemplifikowane w przyszłych działaniach praktycznych (edukacyjnych) absolwentów;

• kształtowanie umiejętności formułowania problemów badawczych osadzonych w kontekście filozoficznym, teoretycznym i historycznym.


Treści przedmiotu:

• Współczesna wiedza pedagogiczna w perspektywie społeczeństwa opartego na wiedzy.

• Kategorie pojęciowe pedagogiki w kontekście współczesnej praktyki edukacyjnej.

• Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych.

• Złożoność i zmienność relacji między teorią a praktyką edukacyjną.

• Język współczesnej pedagogiki.

• Perspektywa naukoznawcza i metodologiczna w konstruowaniu wiedzy pedagogicznej.

• Wiedza o edukacji w kontekście filozoficznym.

• Ewolucja tożsamości pedagogiki.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura podstawowa:

- Benner D., Pedagogika ogólna. tłum. D. Stępkowski, Warszawa 2015.

- Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej, Toruń 2016.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008.

- Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Bydgoszcz 2011.

- Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna. M. Myszkowska-Litwa (red.), Kraków 2011.

- Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz 2000.

- Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Bydgoszcz 2005.

- Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

- Ewolucja tożsamości pedagogiki. T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Warszawa 1993.

- Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk 2003.

Efekty uczenia się:

Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

K_W03

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych: zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych: rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice K_W04

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych K_U01

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych K_U02

Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U05

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: ocena za referat, samoocena studentów, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.