Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-2YNTD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne tendencje w dydaktyce
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. AKzA niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
2 rok 2st. RES niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do realizowania treści z Nowoczesnych tendencji w dydaktyce niezbędne są wiadomości, umiejętności i kompetencje studentów zdobyte na zajęciach z przedmiotu Dydaktyka Ogólna.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zmiany w obszarze przedmiotu badań dydaktyki ogólnej (kierunki zmian w dydaktyce współczesnej, zmiany w teleologii, treściach kształcenia, w instrumentarium pracy pedagogicznej).

Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci doskonalą umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,

oraz umiejętności właściwego dobierania metod, środków dydaktycznych, form organizacji pozwalających osiągać optymalne efekty kształcenia.

W trakcie zajęć studenci kształtują kompetencje społeczne, a w szczególności odznaczanie się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot obowiązkowy

Pedagogika

Rok studiów II/sem.III

Liczba godz.: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Podstawą realizowania treści z Nowoczesnych tendencji w dydaktyce są wiadomości, umiejętności i kompetencje studentów zdobyte na zajęciach z przedmiotu Dydaktyka Ogólna.

Punkty ECTS - 5

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, metody praktyczne, metody oglądowe, praca z tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 10 godz.

Udział w ćwiczeniach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 40 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Wykonanie projektu dydaktycznego – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka –wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014

Karpińska A., Zińczuk M., (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork - London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

W01. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki – (konwersacja podczas wykładu, test dydaktyczny)

W02. Posiada usystematyzowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga - (konwersacja podczas wykładu, test dydaktyczny)

U02. Potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki dydaktyczne, formy organizacji pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - (konwersacja podczas wykładu, na ćwiczeniach przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego)

K01. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania działań dydaktycznych - (samoocena studentów, konwersacja)

K03. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych – (obserwacja, konwersacja)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne –forma prezentacji oraz umiejętność inspirowania członków grupy do aktywności),

pozytywna ocena z testu dydaktycznego złożonego z różnych zadań dotyczących treści wykładowych (51% punktów uzyskanych przez studenta z testu jest niezbędne do uzyskania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu)

oraz obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Walentyna Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.