Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawodawstwo opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-2POP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawodawstwo opiekuńcze
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami prawa rodzinnego oraz aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie instytucji opiekuńczych w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika resocjalizacyjna

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: pedagogika resocjalizacyjna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 16h

Udział w konsultacjach – 14h

Zajęcia on-line – 14h

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 16h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30

o charakterze praktycznym - 30 (2 punkty ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

2. Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

3. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.

4. Ruszewski J., Prawo rodzinne, Suwałki 2011.

5. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013.

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

10. Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2009.

2. Kasprzyk P., Wiśniewski P., Prawo rodzinne w dobie przemian, Lublin 2009.

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (zaliczenie pisemne)

2. Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalność ci pedagogicznej względem rodziny (zaliczenie pisemne)

3. Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (zaliczenie pisemne)

4. Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin (zaliczenie pisemne)

5. Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (zaliczenie pisemne)

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (zaliczenie pisemne)

7. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (zaliczenie pisemne)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy,

• wykład z wykorzystaniem multimediów

• wykład on-line (platforma e-learningowa)

Formy zaliczenia przedmiotu:

• zaliczenie na ocenę

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.