Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3BEP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć, student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie z jednej strony zapoznać studenta diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie z jednej strony zapoznać studenta diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją. Stąd też zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach powinny uwzględniać analizę aktów prawnych, diagnozę kultury organizacji, diagnozę zasobów i potencjału instytucji, diagnozę klimatu społecznego instytucji oraz analizę losów absolwentów.

Literatura:

Diagnostyka i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym (red. M. Deptuła). Bydgoszcz 2003.

Ewaluacja w pracy socjalnej (red) J.Szymanowska,Kraków 2011

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. II, Warszawa 2003; t. VI, Warszawa 2005.

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego,(red) R. Szczepaniak,J. Wawrzyniak, Łódź 2012

L. Pytka,Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa2008

Ewaluacja w służbach społecznych, (red) B. Szatur- Jaworowska

Filmografia:

Bandyta (1997), reż. M. Dejczer, Polska

Bidul(1999), reż. J. Filipiak, Polska.

Jestem (2005), reż. D. Kędzierzawska.

Polowanie na króliki (2002), reż. P. Noyce, Australia.

Tuż po weselu (2006), reż. S. Bier, Dania.

Zerwany (2003), reż. J. Filipiak, Polska.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (fragmenty);

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r.;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z dnia 6 lipca 2006 r.;

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach K_ W07

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań K _UO2

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki K_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny ;test klasyczny 65% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin

Ćwiczenia:Zaliczenie (aktywności w trakcie zajęć; prezentacja grupowa, recenzja tekstu kultury (literatura, film) poświęconego tematyce instytucji opiekuńczo-wychowawczych lub analiza indywidualnego przypadku.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na 75% zajęć. Ponadwymiarowe nieobecności są zaliczane ustnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Julia Szabuńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.