Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3DDR Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny, potrzeb opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy jednostek i rodziny.

· Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

· Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

· Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

· Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

· Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia,

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny, potrzeb opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 18 godz.

Udział w konsultacjach 22 godz.

RAZEM 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin 100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Literatura:

• E.Jarosz. E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

• K. Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne, GWP, Gdańsk 2013.

• E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

• B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010.

• I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014.

• D. Wosik-Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela,. Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• A. Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

• K.Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

• E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

• E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_W06

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej

K_U01

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne:

· praca w grupach

· dyskusja

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.