Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prorodzinne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GOT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prorodzinne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów:ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów: III rok I stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika rodziny, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, prawodawstwo opiekuńcze, psychologia społeczna i wychowawcza, historia wychowania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład- 10; ćwiczenia-14.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach- 10 godzin

Udział w ćwiczeniach- 14 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim-26 godzin

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń- 15 godzin

Przygotowanie projektu- 30 godzin

Przygotowanie do testu- 25 godzin

Razem: 70 godzin

Ogółem: 120 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin:

-wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, min 25=2 ECTS, max 30 30= 1,67 ECTS

-o charakterze praktycznym: 70h; min 25 = 2,8 ECTS, max 30=2,33 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

▪ M. Bereźnicka, Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wyd. NUP, Kraków 2014.

▪ S. Bębas, J. Śledzianowski, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wyd. Jedność, Kielce 2013.

▪ J. Izdebska, Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Wyd. NWSP, Białystok 2015.

▪ M. Kaczmarek Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej nad dzieckiem, (w:) M. Racław Markowska (red.) Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, ISP, Warszawa 2005.

▪ M. Kaczmarek Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku wdrażania reformy, (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowska, S. Legat, ISP, Warszawa 2004.

▪ W. Kowalski, Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011.

▪ C. Millon-Delsol: Zasada pomocniczości. ZNAK, Kraków 1995; A. Dylus: Zasada pomocniczości a integracja Europy, w: Państwo i Prawo 1995 nr 5; Z. Zgud: Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Zakamycze, Kraków 1999.

▪ B. Passini Opieka nad dzieckiem i polityka społeczna, (w:) Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2000 nr 4.

▪ M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

▪ M. Safjan, Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993.

▪ T. Skudniewska, Przeobrażenia systemu opieki nad dzieckiem w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze., 2000, nr 4.

▪ T. Smyczyński Prawo dziecka do rodziny, (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, Polski Komitet UNICEF, Warszawa 1993.

▪ L. Telka, Rodzinne domy dziecka: zarys monograficzny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

▪ D. Wosik– Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

▪ W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Bieda wśród dzieci, w: Polska dla dzieci, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003.

▪ A. Żukiewicz (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

▪ M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Zakamycze, Kraków 2003.

▪ S. Badora, Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej, Wyd. WSP, Częstochowa 1998.

▪ A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących oraz o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem wspierania rodziny naturalnej, instytucjonalnych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej (K_W10).

Student docenia znaczenie prorodzinnych form opieki i wychowania dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi między dzieckiem a opiekunem oraz szerszym środowiskiem społecznym, odnosi zdobytą wiedze do projektowania działań zawodowych (K_K02).

Student umie dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, dotyczących sfery opieki i wychowania dzieci i młodzieży (K_U01).

Student potrafi ocenić przydatność wskazanych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej (K_U09).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń: obecność, aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu, kolokwium.

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny (test).

Ocenę pozytywną z przedmiotu może uzyskać student, który zdobył min. 51% punktów z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.