Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GOU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student poznaje następującą tematykę, umożliwiającą projektowanie indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych:

1. Diagnoza potrzeb jednostki w kontekście planowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, projektujących.

2. Jak tworzyć Indywidualny Plan Pracy.

3. Indywidualne programy pedagogiczno-psychologiczne w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Wychowało nas państwo. Tożsamość wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5. Z opieki w dorosłość. Model usamodzielnienia

6. Plan pracy z klientem w kontekście efektywności działań pracownika socjalnego.

7. Diagnozy i opinie, orzeczenia wydane w poradniach pedagogiczno-psychologicznych a wskazówki do pracy z uczniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów: III rok I stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, psychologia społeczna i wychowawcza

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia - 18.

Metody dydaktyczne:

-Dyskusja

-Burza mózgów

-Metoda zadaniowa

-Praca z tekstem

-Prezentacja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach- 18

Konsultacje z nauczycielem akademickim-32 godzin

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń- 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej-projektu-50 godzin

Razem: 70 godzin

Ogółem :120 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin:

-wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h; min. 25=2 ECTS, max 30=1,67 ECTS

-o charakterze praktycznym: 70 h; min. 25 =2,8 ECTS, max 30=2,33 ECTS

Literatura:

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia zajęć.

Literatura podstawowa:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199).

-T.Polkowski: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (w:) Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze . - 2002, nr 3

-B.Błaszczyk, M.Posłuszna- Owcarz: Praca z rodzinami wychowanków, (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3

-T.Polkowski: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach instytucji opiekuńczo- wychowawczej. Towarzystwo NASZ DOM 2004,2005,2006

-J.Kur: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną zalety i ograniczenia (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 2

-S.Badora: Dom dziecka (w:): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej pod red. J. Brągiel i S. Badory. Opole, 2005.

-A.Golczyńska-Grondas: Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków 2004 - Z opieki w dorosłość model usamodzielnienia. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Warszawa 2014

-M.Liciński: O przemocy. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Warszawa 2014 -J.Piekarski, E.Marynowicz-Hetka: Projekt działania i jego funkcje

-A. Sołbut: Terapeutyczna praca z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego- na przykładzie dwóch świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,(w:) Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zeszyt 13 Edukacja i praca, pod red. R.Borzyszkowskiej, E.LemańskiejLewandowskiej, P.P.Grzybowskiego, Bydgoszcz 2009 r. -A.Sołbut: Wspieranie w rozumnym rodzicielstwie na przykładzie dobrych praktyk preferowanych w świetlicach dla dzieci, (w:) S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.) Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania, Tarnobrzeg 2014 r.

- A.Sołbut: Pomocowość- pozorność działań służb socjalnych w odniesieniu do rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty (w:) Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. D.Kowalczyk, A.Szecówka, P.Kwiatkowski, Wrocław 2016,

-J.O.Prochaska, J.C.Norcross, C.C.Diclemente: Zmiana na dobre.Rewolucyjny program zmiany który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa 2008 -E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

-J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

-S.Kawula, Z.Dąbrowski, M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980

Literatura uzupełniająca:

-B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

-G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

-H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999

-M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983 -A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

-D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzą K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Umiejętności K_09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczne K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencje społeczne K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność

- Obecność na zajęciach

- Praca pisemna prezentowana ustnie

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Do zaliczenia ćwiczeń może podejść student, który uczestniczył w zajęciach. Absencje należy zaliczyć ustnie podczas konsultacji nauczyciela prowadzącego.

Możliwy jest regularny kontakt mailowy: agnieszka_solbut@wp.pl lub a.solbut@uwb.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.