Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GOW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania instytucjonalnych środowisk opiekuńczo – wychowawczych (struktura, funkcje, cele, podstawy prawne instytucji zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży)

- Przekazanie podstawowej wiedzy o czynnikach warunkujących pracę opiekuńczo – wychowawczą

- Ukazanie znaczenia prawidłowej relacji wychowawczej: pomiędzy wychowawcą a wychowankiem

- Nabycie umiejętności celowej organizacji różnorodnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej, umożliwiających zaspokojenie potrzeb wychowanków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia/ semestr piąty

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika rodziny, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, prawodawstwo opiekuńcze, psychologia społeczna i wychowawcza.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: wykład - 10; ćwiczenia - 16

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 10 godzin

Udział w ćwiczeniach – 16 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 24 godziny

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie prezentacji – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

Razem: 70 godzin

OGÓŁEM: 120 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, min 25 = 2 ECTS, max 30 = 1,67 ECTS

-o charakterze praktycznym: 70h; min 25 = 2,8 ECTS, max 30 = 2,33 ECTS

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych oraz zachodzących między nimi relacjach.

2. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji opiekuńczo – wychowawczych.

3. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania instytucjonalnych form opieki i wychowania.

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z działalnością opiekuńczo – wychowawczą.

5. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo – wychowawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywność, prezentacja. Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny.

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.