Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza grupy wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GOZ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza grupy wychowawczej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające w treści danego przedmiotu: diagnostyka pedagogiczna, psychologia rozwojowa


Zakres wiadomości jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: znajomość prawidłowości rozwoju człowieka w cyklu życia, podstawowa wiedza na temat diagnozy w pedagogice i subdyscyplinach pokrewnych


Skrócony opis:

- przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy grupy jako środowiska wychowania jednostki

- przedstawienie ujęć teoretycznych oraz narzędzi diagnostycznych służących analizie funkcjonowania grupy wychowawczej (kultura grupy, komunikacja, strukturalizacja, identyfikacja)

- wskazanie roli i zadań lidera grupy w kontekście projektowania oddziaływań wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy w wybranych instytucjach opiekuńczo - wychowawczych

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-ON1-3GOZ

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr III rok, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia – 18 godzin

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta :

1 pkt wymagających bezpośredniej obecności nauczyciela akademickiego (25 godz.): 18g. (ćwiczenia) + 7 g. (konsultacje)

2 pkt o charakterze praktycznym (50 godz.): 30 g. (przygotowanie do ćwiczeń) + 20 g. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami) : Liczba godzin

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -25 (1ECTS)

o charakterze praktycznym - 50 (2 ECTS)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia):

1. ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych w grupie wychowawczej i o rządzących nimi prawidłowościach (K_W06)

2. ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie wychowawczej, ich prawidłowości i zakłóceń (K_W08)

3. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowawczych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej (K_U03)

4. potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej (K_U09)

5. docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w grupie wychowawczej i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat grupowy, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy grupy jako środowiska wychowania jednostki

- przedstawienie ujęć teoretycznych oraz narzędzi diagnostycznych służących analizie funkcjonowania grupy wychowawczej (kultura grupy, komunikacja, strukturalizacja, identyfikacja)

- wskazanie roli i zadań lidera grupy w kontekście projektowania oddziaływań wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy w wybranych instytucjach opiekuńczo - wychowawczych

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-ON1-3GOZ

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr III rok, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia – 18 godzin

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta :

1 pkt wymagających bezpośredniej obecności nauczyciela akademickiego (25 godz.): 18g. (ćwiczenia) + 7 g. (konsultacje)

2 pkt o charakterze praktycznym (50 godz.): 30 g. (przygotowanie do ćwiczeń) + 20 g. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami) : Liczba godzin

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -25 (1ECTS)

o charakterze praktycznym - 50 (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

 Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

 Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006

 Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011

 Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Kraków 2011

 Grudziewska E. (red.), Diagnoza w socjoterapii, Warszawa 2017

 Wilk M., Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014

 Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy. Warszawa (część II i III)

 Zwierzyńska E., Poznawanie klasy szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2008, dostępne:

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/215/Poznawanie+klasy+szkolnej.pdf

 Ks. Piotr DUKSA, ZASTOSOWANIE METODY SOCJOMETRYCZNEJ W PRACY WYCHOWAWCZEJ i FORMACYJNEJ GRUP KOŚCIELNYCH, Studia Warmińskie XLIV-XLV (2007-2008), dostępne:

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw44-45-171-184.pdf

 Justyna Święcicka, Ja i grupa. Trening dla uczniów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.