Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rewalidacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3AJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rewalidacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów). Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest :

1. Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego

2. Zapoznanie z podstawowymi aspektami pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym rodzaju dysfunkcji rozwojowej

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów:ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów /semestr: III rok/6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć;

15 godzin – wykłady

15 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztaty grupowe

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Punkty ECTS: 2,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

Przygotowanie zadania projektowego: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15h+15= 30 h (1 ,0 ECTS)

o charakterze praktycznym: 10h+10h+10h= 30h (1,0 ECTS)

Literatura:

• Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T., Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. MEN, Warszawa 2001

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dykcik, W. (red.) (2005). Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Chrzanowska, I. Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.

• Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Klaczak , M., Majewicz, P. (red.) (2006). Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków, Wyd. Naukowe AP.

Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013.

Pilecki J., Kozłowski M. (red.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku, Pilecki J., Kozłowski M. (red.), Kraków 1999.

Wyczesany, J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków, Impuls.

Wyczesany, J. Gajdzica, Z. (2006). Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków , Wyd. AP.

Efekty uczenia się:

K_W02-ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej, jej miejsca w systemie nauk humanistyczno – społecznych oraz o tradycyjnych i współczesnych kierunkach rozwoju myśli o wychowaniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością-

K_W05-ma elementarną wiedzę na temat prawidłowości dotyczących możliwości jak i ograniczeń rozwoju osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, ich adaptacji społecznej oraz trudności w tym zakresie

K_U02-. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizy i interpretacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego (płaszczyzna rehabilitacyjna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna, itp.)

K_U09-potrafi ocenić przydatność wybranych metod rewalidacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością

K_K03-ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością; podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji zadań zespołowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach i wykładach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności zaliczane są podczas konsultacji. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć predysponuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.