Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3BEP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć, student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie z jednej strony zapoznać studenta diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie z jednej strony zapoznać studenta diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją. Stąd też

zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach powinny uwzględniać analizę aktów prawnych, diagnozę kultury organizacji, diagnozę zasobów i potencjału instytucji, diagnozę klimatu społecznego instytucji oraz analizę losów absolwentów.

Literatura:

Diagnostyka i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym (red. M. Deptuła). Bydgoszcz 2003.

Ewaluacja w pracy socjalnej (red) J.Szymanowska,Kraków 2011

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. II, Warszawa 2003; t. VI, Warszawa 2005.

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego,(red) R. Szczepaniak,J. Wawrzyniak, Łódź 2012

L. Pytka,Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa2008

Ewaluacja w służbach społecznych, (red) B. Szatur- Jaworowska

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (fragmenty);

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r.;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z dnia 6 lipca 2006 r.;

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach K_ W07

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań K _UO2

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki K_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny ;test klasyczny 65% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin

Ćwiczenia:Zaliczenie (aktywności w trakcie zajęć; prezentacja grupowa, recenzja tekstu kultury (literatura, film) poświęconego tematyce instytucji opiekuńczo-wychowawczych lub analiza indywidualnego przypadku.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na 75% zajęć. Ponadwymiarowe nieobecności są zaliczane ustnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Karol Konaszewski, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Karol Konaszewski, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.